ગુજરાતનો ઇતિહાસ - 2
ગુજરાતનો ઇતિહાસ  - 2

Please Register or login to watch this video.

Plans & Packages of This Video

 

Gujarat's History (ગુજરાતનો ઈતિહાસ) 25th Nov

₹ 2,500 /-

14 Video Lecture Test

6 Full History Test

Total 20 Test

Time: 8:00 PM to 10:00 PM

Validity : 60 Days

Gujarat's History (ગુજરાતનો ઈતિહાસ)

₹2,500/- ₹450/- 82%

14 Video Lecture Test

6 Full History Test

Total 20 Test

Time: 8:00 PM to 10:00 PM

Validity : 60 Days

Gujarat's History (ગુજરાતનો ઇતિહાસ) - Life Time

₹3,000/- ₹600/- 80%

14 વિડીયો લેકચર ટેસ્ટ

6 ફુલ ગુજરાતનાં ઇતિહાસ ની ટેસ્ટ

કુલ 20 ટેસ્ટ

બેચ શરૂ : 1st સપ્ટેમ્બર, 2020

પરીક્ષા નો સમય : 8:00 - 10:00 PM

સમય મર્યાદા : લાઈફ ટાઈમ

Contact us:
Perfect Career Education: 507, White House, Nr. H.P. Petrol Pump, Opp. Vidhansabha, Sector - 11, Gandhinagar, Gujarat.

Contact us:
Perfect Career Education: 401, Shayona Arcade, Beside Shyam Shikhar Complex, Nr. India Colony Cross Road, Bapunagar, Ahmedabad.

All Rights Reserved.Perfect Career Education

Powered By Vidu.tech