ગુજરાતની ભૂગોળ (જીલ્લાઓ) - 4
ગુજરાતની ભૂગોળ (જીલ્લાઓ) - 4

Please Register or login to watch this video.

Rotate your mobile for better experience
Tap here to view in full screen mode
your class slides
Add notes to the video
Add a Note

Plans & Packages of This Video

 

GPSC Class 1/2 રેકોર્ડેડ બેચ (ગુજરાતી માધ્યમ)

₹40,000/- ₹10,500/- 73.75%

નવી બેચ સોમવાર થી શરૂ

બેચની સમય મર્યાદા : 1 વર્ષ

પરીક્ષાલક્ષી સંપૂર્ણ સ્ટડી મટિરિયલ્સ તદ્દન ફ્રી

દરેક વિષય માં ટોપીક વાઇઝ ફ્રી ઓનલાઈન ટેસ્ટ

360+ Hours Online Coaching

વિડીયો મોબાઈલ એપ્લીકેશનમાં તથા લેપટોપમાં કે કોમ્પુટરમાં પણ જોઈ શકો છો

દરેક વિષય માટે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ અને અનુભવી વિષય નિષ્ણાંત

Crack any GPSC Class-1/2 exam in first attempt with the most comprehensive course

Exams covered : All GPSC CLASS-1/2 Exams - (GAS, DY.Collector, DDO, DY.SP, PI, Superintendent Prohibition and Excise, DY Director Scheduled Castes, Mamlatdar, Section Officer(GPSC), Section Officer(Sachivalay), Trible Development Officer, Taluka Development Officer, Govt Labour officer, State Tax Officer, Assistant District Registrar)

GPSC, PI, DYSO, DY. મામલતદાર, STI જેવી પરીક્ષાઓ માં આ વિડીયો લેકચર અને ટેસ્ટમાં થી 100% પ્રશ્નો પૂછાવાની ગેરંટી

PI રેકોર્ડેડ બેચ (ગુજરાતી માધ્યમ)

₹40,000/- ₹7,000/- 82.5%

નવી બેચ સોમવાર થી શરૂ

બેચની સમય મર્યાદા : 1 વર્ષ

પરીક્ષાલક્ષી સંપૂર્ણ સ્ટડી મટિરિયલ્સ તદ્દન ફ્રી

દરેક વિષય માં ટોપીક વાઇઝ ફ્રી ઓનલાઈન ટેસ્ટ

360+ Hours Online Coaching

વિડીયો મોબાઈલ એપ્લીકેશનમાં તથા લેપટોપમાં કે કોમ્પુટરમાં પણ જોઈ શકો છો

દરેક વિષય માટે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ અને અનુભવી વિષય નિષ્ણાંત

Crack any GPSC Class-1/2 exam in first attempt with the most comprehensive course

Exams covered : All GPSC CLASS-1/2 Exams - (GAS, DY.Collector, DDO, DY.SP, PI, Superintendent Prohibition and Excise, DY Director Scheduled Castes, Mamlatdar, Section Officer(GPSC), Section Officer(Sachivalay), Trible Development Officer, Taluka Development Officer, Govt Labour officer, State Tax Officer, Assistant District Registrar)

GPSC, PI, DYSO, DY. મામલતદાર, STI જેવી પરીક્ષાઓ માં આ વિડીયો લેકચર અને ટેસ્ટમાં થી 100% પ્રશ્નો પૂછાવાની ગેરંટી

પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (PSI) રેકોર્ડેડ કોર્સ (Pre + Mains)

₹25,000/- ₹5,500/- 78%

350 થી પણ વધુ કલાક નું કોચિંગ

ગુજરાતનાં શ્રેષ્ઠ અનુભવી વિષય નિષ્ણાંતો ધ્વારા રેકોર્ડ થયેલ કોર્ષ

સંપૂર્ણ લેટેસ્ટ સ્ટડી મટિરિયલ્સ

દરેક વિષય ની ટોપીક વાઇઝ ટેસ્ટ

Offer Price : 10,000 રૂપિયાનું ખાસ કન્સેશન માત્ર ટૂંક સમય માટે જ

લિમિટેડ ટાઈમ માટે ઓફર

PSI ની પરીક્ષા સાથે ASI અને કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાનો પણ સમાવેશ

STI (State Tax Inspector (રેકોર્ડેડ બેચ)

₹42,000/- ₹7,000/- 83.33%

નવી બેચ સોમવાર થી શરૂ

બેચની સમય મર્યાદા : 1 વર્ષ

પરીક્ષાલક્ષી સંપૂર્ણ સ્ટડી મટિરિયલ્સ તદ્દન ફ્રી

દરેક વિષય માં ટોપીક વાઇઝ ફ્રી ઓનલાઈન ટેસ્ટ

360+ Hours Online Coaching

વિડીયો મોબાઈલ એપ્લીકેશનમાં તથા લેપટોપમાં કે કોમ્પુટરમાં પણ જોઈ શકો છો

દરેક વિષય માટે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ અને અનુભવી વિષય નિષ્ણાંત

Crack any GPSC Class-1/2 exam in first attempt with the most comprehensive course

Exams covered : All GPSC CLASS-1/2 Exams - (GAS, DY.Collector, DDO, DY.SP, PI, Superintendent Prohibition and Excise, DY Director Scheduled Castes, Mamlatdar, Section Officer(GPSC), Section Officer(Sachivalay), Trible Development Officer, Taluka Development Officer, Govt Labour officer, State Tax Officer, Assistant District Registrar)

GPSC, PI, DYSO, DY. મામલતદાર, STI જેવી પરીક્ષાઓ માં આ વિડીયો લેકચર અને ટેસ્ટમાં થી 100% પ્રશ્નો પૂછાવાની ગેરંટી

DySo / Dy. મામલતદાર (રેકોર્ડેડ બેચ)

₹42,000/- ₹7,000/- 83.33%

નવી બેચ સોમવાર થી શરૂ

બેચની સમય મર્યાદા : 1 વર્ષ

પરીક્ષાલક્ષી સંપૂર્ણ સ્ટડી મટિરિયલ્સ તદ્દન ફ્રી

દરેક વિષય માં ટોપીક વાઇઝ ફ્રી ઓનલાઈન ટેસ્ટ

360+ Hours Online Coaching

વિડીયો મોબાઈલ એપ્લીકેશનમાં તથા લેપટોપમાં કે કોમ્પુટરમાં પણ જોઈ શકો છો

દરેક વિષય માટે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ અને અનુભવી વિષય નિષ્ણાંત

Crack any GPSC Class-1/2 exam in first attempt with the most comprehensive course

Exams covered : All GPSC CLASS-1/2 Exams - (GAS, DY.Collector, DDO, DY.SP, PI, Superintendent Prohibition and Excise, DY Director Scheduled Castes, Mamlatdar, Section Officer(GPSC), Section Officer(Sachivalay), Trible Development Officer, Taluka Development Officer, Govt Labour officer, State Tax Officer, Assistant District Registrar)

GPSC, PI, DYSO, DY. મામલતદાર, STI જેવી પરીક્ષાઓ માં આ વિડીયો લેકચર અને ટેસ્ટમાં થી 100% પ્રશ્નો પૂછાવાની ગેરંટી

PSI [Guaranteed Batch]

₹ 1,85,500 /-

1100+ Hours Live Online Coaching

New Batch starts From Monday & Thursday

Crack PSI / ASI Exam in first attempt with most comprehensive Course

Complete Study materials

Live Lectures by Expert Faculties of Gujarat

Doubt Clearing Sessions

Exams Covered: All Class 3 exams - (PSI, ASI, Constable, Talati, High-Court, Sachivalay, Bin-Sachivalay, AMC, GMC, BMC, Jr. Clerk, Sr. Clerk, Head Clerk, Depot Manager, Rev.Talati, NayabChitnish)

Class 3 General Exams [Guaranteed Batch]

₹ 1,85,000 /-

1100+ Hours Live Online Coaching

New Batch Starts: Monday & Thursday

Crack any Class 3 exam in first attempt with the most comprehensive course

Live lectures by the expert faculties of Gujarat

Complete Free Study materials

Exams covered : All Class 3 Exams - (Rev.Talati, Mehsul Talati, Talati cum Mantri, Sachivalay Assistant, Bin Sachivalay Clerk, High-Court Clerk, Jr.Clerk, Sr.Clerk, Head Clerk, PSI, ASI, Constable, GSRTC, Depot Manager, AMC, GMC, MPHW, Staff Nurse, TET-1, TET-2, TAT, HTAT)

Free unlimited online Mock test

Courses Validity : The videos will be valid for 3 years from the date of purchase

A video can be played for approx. 270 minutes (max. video play time = 3 times the length of the video)

video can be played on web and on app too.

GPSC Class 1 & 2 Online Live Class

₹68,000/- ₹34,000/- 50%

360+ Hours Live Online Coaching

New batch starts: 12th October, 2020

Crack any GPSC Class-1/2 exam in first attempt with the most comprehensive course

Live lectures by the expert faculties of Gujarat

Free Study Materials

Exams covered : All GPSC CLASS-1/2 Exams - (GAS, DY.Collector, DDO, DY.SP, PI, Superintendent Prohibition and Excise, DY Director Scheduled Castes, Mamlatdar, Section Officer(GPSC), Section Officer(Sachivalay), Trible Development Officer, Taluka Development Officer, Govt Labour officer, State Tax Officer, Assistant District Registrar)

Free unlimited online Mock test

Courses Validity : The videos will be valid for 1 year from the date of purchase

A video can be played for approx. 270 minutes (max. video play time = 3 times the length of the video)

video can be played on web and on app too.

All Rights Reserved.Perfect Career Education

Powered By Vidu.tech